In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
ungdoms-
hörnan

 

Numismatisk litteratur

Av Kjell Holmberg

"Numismatik kan bedrivas utan mynt, men inte utan god litteratur." Detta välkända citat formulerar på ett bra sätt referenslitteraturens roll för den som är seriöst intresserad av numismatik. Att den som ägnar sig år numismatik som vetenskap har behov av referenslitteratur är väl ganska uppenbart, men även amatörer och myntsamlare kommer så småningom underfund med att det är kunskapen om objekten och de historiska, politiska och ekonomiska sambanden som är det verkligt intressanta.    
Som myntsamlare klarar man sig kanske initialt med endast några få värderingskataloger, men ganska snart upptäcker de flesta att hobbyn blir så oerhört mycket mera givande om man också skaffar sig mera djupgående kunskaper om de objekt man äger. Intresset för numismatisk litteratur har alltid funnits, men de senaste åren har samlandet av sådan litteratur vunnit större spridning, vilket lett till en tämligen dramatisk prisuppgång på ovanligare objekt.


Svensk numismatisk litteratur under 1600- 1700- och 1800-talen

Den numismatiska litteraturen har i Europa sina rötter i tidigt 1500- tal. Det skulle dock falla utanför ramen för denna introduktion att här behandla något annat än litteratur som har direkt intresse för svensk numismatik.

Som det första rent numismatiska verket i Sverige brukas Petter Dijkmans "Observationer som kunna gifwa någon anledning till dhe forna Swenskars och Göthers Penninge Rächningz beskaffenhet...", tryckt i Stockholm 1686, räknas. Dock hade redan tidigare t.ex. Johannes Schefferus i sin, av många litteratursamlare förbisedda, "De Antiqvus Verisqve Regni Sveciæ Insignibus...", Stockholm 1678, tagit upp numismatiska frågeställningar. Schefferus verk har också ett par planscher med mycket tilltalande myntavbildningar.

Stor uppmärksamhet rönte Elias Brenners "Thesaurus Nummorum Sueo- Gothicorum...", när den utkom i sin första upplaga 1691. Brenner brukar kallas den svenska numismatikens fader. Brenners bok, som till största delen baserades på hans egen samling, var försedd med utsökta kopparstick - de flesta av Brenners egen hand. Denna bok är ytterst sällsynt i sin första upplaga, som aldrig utkom i bokhandeln, utan distribuerades av Brenner själv. De bevarade exemplaren varierar såväl beträffande innehåll som datering. Ett faksimil från 1972 finns för den intresserade. Brenners bok utkom, postumt, 1731 i en andra utökad upplaga genom Nils Keders försorg. Keder var en mycket skicklig numismatiker, som dock för eftervärlden hamnat lite i skuggan av Brenner. Keder publicerade också 1728 en förteckning över Brenners samling, som då förvärvats av en engelsman. Det torde vara den första fullständiga tryckta förteckningen över en svensk myntsamling.

Andra stora namn under 1700- och början av 1800-talet är Berch, Ziervogel och Hallenberg. Berchs "Beskrifning öfwer Swenska Mynt och Kongl. Skåde-Penningar...", Uppsala 1773, är intressant läsning än idag. 1800-talets andra hälft kom att domineras av Bror-Emil Hildebrand och sonen Hans - båda riksantikvarier. Bror Emils förteckningar över anglo-saxiska mynt och medaljer är fortfarande idag användbara, och Hans var den som till sist på ett vetenskapligt sätt lyckades behandla de svenska medeltidsmynten. Att här försöka förteckna Berchs, Ziervogels, Hallenbergs, eller de båda Hildebrands, alla publikationer är inte möjligt. De intresserade hänvisas till nedan anvisad bibliografi.

1873 bildades Svenska Numismatiska Föreningen, och utgivandet av serien Numismatiska Meddelanden påbörjades. Serien utges fortfarande och är att anse som en av hörnpelarna i ett numismatiskt bibliotek med inriktning mot svensk numismatik.


Periodiska Publikationer

Några av 1900-talets viktiga publikationer återfinns i litteraturförteckningen nedan, så mer skall inte ordas om den moderna litteraturen i denna översiktliga artikel. Vi får dock inte glömma det som brukar kallas periodiska publikationer. Till dessa räknas, förutom Numismatiska Meddelanden - som redan omnämnts, även publikationer som Nordisk Numismatisk årsskrift (1936-), Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, Myntkontakt/ Svensk Numismatisk Tidskrift samt Mynttidningen. Även nu insomnade Skandinavisk Numismatik/Mynt och Medaljer (1972-1985) och Skandinaviska Myntmagasinet (1985-1989) innehöll en hel del matnyttiga artiklar.

Även vissa rent vetenskapliga serier, som t.ex. Landskapsinventeringen och "Corpus Nummorum Sæculorum..." (CNS) är att betrakta som periodiska publikationer. Landskapsinventeringen är kulturhistoriskt mycket väsentlig, medan CNS är ytterst väsentlig för forskningen kring de vikingatida skattfynden.


Lagerlistor och auktionskataloger

Till sist skall inte de lagerlistor och auktionskataloger som producerats av framstående svenska mynthandlare de senaste 130 åren glömmas. Firmor som Selling, Bukowski, Holmberg, Appelgren, Boberg, Pedersen, Moneta, Högberg, Hesselblad, Hirsch, Ahlström, Svea, Nordlind, Strandberg, Mynthuset/Myntgalleriet, Antikören (bara för att nämna några) har utgivit kataloger av bestående värde. Vi skall inte heller glömma de numera svåröverkomliga katalogerna som utgavs av Stockholms Bokauktionskammare under 1800-talet. Även under 1980-talet, men nu under namnet Stockholms Auktionsverk, utkom en serie utmärkta auktionskataloger. Att samla på lagerlistor och auktionskataloger är både givande och tidsödande (och numera tyvärr också kostsamt). Bra att ha för katalogsamlaren är Ernst Nathorst-Böös "Myntkatalogen 200 år", som förtecknar i stort sett alla kataloger före 1900 samt valda delar av senare utgivning.


Bibliografier

För vidare studier i numismatisk litteratur hänvisas t.ex. till Theodor Högbergs "Svenska Numismatiker under fyra sekel", som innehåller en omfattande bibliografi. Mera lättåtkomlig är Myntboken 1995, där Jan-Olof Björk på ett utmärkt sätt presenterar ett utval av antikvarisk numismatisk litteratur, med oftast realistiska värderingspriser.


Litteraturförteckning - svensk numismatik

Till sist kommer en liten litteraturförteckning - helt efter författarens egen smak. Nedanstående är endast att betrakta som ett litet urval ur det ganska stora utbud som finns. Urvalet är gjort för att passa nybörjaren och den som samlat en kort tid, och som känner att han vill veta mer. Flera av böckerna är tyvärr endast antikvariskt tillgängliga. Beträffande moderna värderingsböcker hänvisas till Hur samlar man mynt.

Översiktlig litteratur

Lagerqvist, L. O. och Nathorst-Böös, E. Mynt, Sedlar och Medaljer. 1981.

Lagerqvist, L. O. och Nathorst-Böös, E. Känn ditt land: Nr 17. Svenska pengar.

Svenska Turistföreningens orienteringsserie. 1984.

Schenkmanis, U. och Wiséhn, I. Att samla Mynt. 1995.

Tidskrifter

Mynttidningen. Utkom 1994-97. Utgavs av Myntmästaren, Göteborg.

Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad. Utkommer sedan 1936. Utges av Nordisk Numismatisk Union.

Svensk Numismatisk Tidskrift (f.d. Myntkontakt). Utkommer sedan 1972. Sedan 1977 organ för Svenska Numismatiska Föreningen.

Numismatiskt Forum. Utkom 1996-2001. Utgavs av Jimmy Häggqvist och Håkan Andersson.

Mynt

Ahlström, B., Almer, Y., och Hemmingsson, B. Sveriges Mynt 1521-1977. 1976.

Ahlström, B., Almer, Y. och Jonsson, K. Sveriges besittningsmynt. 1980.

Lagerqvist, L. O. Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. 1970.

Tingström, B. Svensk Numismatisk Uppslagsbok. 1972.

Myntningen i Sverige 995-1995. Numismatiska Meddelanden XL. 1995.

Medaljer

Hildebrand, B. E. Sverige och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer. I-II. 1874-1875.

Hyckert, B. E. och Lilienberg, V. E. Medaljer öfver enskilda svenska män och kvinnor. Numismatiska Meddelanden XVII. 1905-15. Delvis nytryckt upplaga 1975.

Wahlstedt, A. Minnespenningar över svenska män och kvinnor. Andra följden.

Numismatiska Meddelanden XXIV.

Wahlstedt, A. Minnespenningar över svenska män och kvinnor. 1937- 1943. Numismatiska Meddelanden XXIX.

Sedlar

Lagerqvist, L. O. och Nathorst-Böös, E. Sedlar. 1971.

Lindgren. Sveriges Riksbanks sedlar. 1968.

Platbarzdis, A. Sveriges Sedlar 1-3. 1963-1965.

Wallén, L. Sveriges sedlar 1-2. 1984.

Polletter

Ehnbom, I. Svenska Polletter genom tiderna. 1975.

Stiernstedt, A. W. Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter I-II. 1871-1872.

Stiernstedt, A. W. Tillägg till beskrifning öfver svenska polletter. Numismatiska Meddelanden IV.

Strokirk, W. T. Fortsättning av tillägg till Stiernstedts 1872 utgivna pollettförteckning. Numismatiska Meddelanden XII.

Golabiewski Lannby, M. och Wiséhn I. Stockholms polletter, annorlunda pengar i fabrikörers och fattigas land. 2010          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98