In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

 

Projektet "Svenska privatbankssedlar"

Arbetet med en bok om Sveriges privatbankssedlar startades upp under januari 2018. Publicering väntas ske under år 2020. Författare är Mats Jonsson, Christer Olsson, Martin Rosenqvist och Magnus Widell.

Roger Svensson är projektledare.


Projektet "Den svenska mynthistorien"

Projektet Den svenska mynthistorien genomförs i ett samarbete mellan Kungl. Myntkabinettet och Svenska Numismatiska Föreningen. Arbetet utförs av en redaktör, Ulrika Bornestaf, vid Kungl. Myntkabinettet tillsammans med f.d. museichefen fil.lic. Lars O. Lagerqvist och referensgrupper för de olika tidsperioderna samt med hjälp av flera andra experter, allt under ledning av en styrgrupp.

Målsättningen är att framställa den samlade kunskapen om den svenska mynthistorien på ett övergripande och lättöverskådligt sätt och att tillfredställa en mynt- och kulturhistoriskt intresserad allmänhet.

Medel till projektet kommer från Gunnar Ekströms Stiftelse för Numismatisk Forskning, Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik, Svenska Numismatiska Föreningen, Kungl. Myntkabinettet samt Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB.

Den Svenska Mynthistorien – Frihetstiden och den gustavianska perioden är den första volymen som utkommer i serien. Volymen omfattar regenterna Ulrika Eleonora till och med Karl XIII:s myntning. Författare till större delen av texten är Lars O. Lagerqvist.

Varje regent har ett eget kapitel med en myntkatalog över de rikssvenska mynten och besittningsmynten, till denna finns en konkordanslista där Den Svenska Mynthistoriens typserie kopplas till tidigare litteraturs nummerserier. I kapitlet behandlas även myntmotiv, myntning, historiska data och prisexempel från tiden.

Boken innehåller även ämneskapitel som avhandlar valörerna och mynträkningen, myntförordningarna, upplagorna, myntorterna i Sverige, myntorterna i de svenska besittningarna, myntmästarna, gravörerna, präglingsteknikerna, myntmetallerna, heraldiken på mynten samt en historisk exposé over tidsperioden 1719-1818.

Utöver detta finns översiktslistor och tabeller över bl.a. metaller och myntorter, regenter och myntorter i Sverige och de svenska besittningarna och regenternas valspråk.

Avslutningsvis finns det fylliga referenslistor för varje kapitel samt ett kapitel med nyckelord på svenska, engelska, tyska, franska och finska för att göra innehållet tillgängligt för en icke svensktalande publik.

Nästa volym i serien blev Den Svenska Mynthistorien – Vikingatiden. Författare till större delen av volymen har varit f.d. museichefen professor emerita Brita Malmer.

Just nu pågår arbete med den del som handlar om Vasatiden.


          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98