In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2017-06-09

Månadens litteratur presenterad av Jan-Olof Björk

 

Förteckning öfver Umeå Högre Elementar-läroverks mynt- och medalj-samling

av anonym författare, 1870

Under 1800-talet blir det vanligt att varje läroanstalt med självaktning bygger upp egna mynt- och medaljkabinett. Orsaken var naturligtvis att mynten och medaljerna användes i undervisningen. Skulle läraren tala om Karl XII under historielektionen passade det ju bra att illustrera med en riksdaler, kanske en vars stampar graverats av schweizaren I. C. Hedlinger år 1718. Skulle man beröra Karl X och tåget över Stora Bält hämtade läraren lämpligen en passande medalj ur kabinettet! Så småningom insåg man uppenbarligen nyttan av en tryckt förteckning över läroverkets innehav av numismatiska föremål. Jag kan tänka mig flera anledningar, den främsta var kanske att publicera givmilda mecenater, ty samlingarnas hela existens byggde till allra största delen på gåvor från allmänheten. En annan orsak var förmodligen av mer kameral natur i det att man skapade ett inventarium över kabinettet. Möjligen avskräcktes också en och annan långfingrad person men denna nytta är mycket diskutabel ty 1900-tals historien har visat oss att läroverkssamlingarna har drabbats hårt av stölder − både de med och utan tryckta förteckningar! De gamla förteckningarna utgör i dag mer ett dokument på vad läroverket en gång ägde.

Umeå Högre Elementar-läroverk är år 1870 ganska tidiga med att publicera en förteckning över sin mynt- och medaljsamling. I förordet nämns inledningsvis,

"Uti årsberättelsen om Umeå Elementar-Läroverk för läsåret 1859−1860, yttrade numera aflidne Rektoren J. Unæus, att Läroverket af Svenska Akademien bekommit den medalj öfver Thorbern Bergman, nämnda Akademi låtit utgifva och att början dermed blifvit gjord till en möjligen blifvande myntsamling. Sedan dess har nu jemnt 10 år förflutit, och hvad Rektoren Unæus då antydde såsom en möjlighet, har blifvit verklighet."

Den ovan nämnde rektor Unæus (död i Stockholm 1899) har naturligtvis betytt mycket för Umeå läroverk men också för de andra läroverken i Sverige i det att han lyckades utverka ett värdefullt löfte från Kungl. Vetenskapsakademien. I förordet står nämligen att läsa följande;

"Det torde härvid ej sakna sitt intresse, att omnämna, hvad säkerligen ej är många bekant, eller att Umeå och öfriga Högre Elementar-Läroverken i Sverige hafva Rektoren Unæus att tacka för en årligen återkommande tillökning uti deras medaljsamlingar. Rektoren Unæus framställde nemligen till Kongl. Vetenskaps-Akademiens Sekreterare, huruvida ej Umeå Elementar-Läroverks myntsamling kunde bekomma aftryck i brons af nämnda Akademis medaljer. Svaret blef, att Akademien skulle låta tillställa hvarje Högre Elementar-Läroverk ett exemplar i silfver af den medalj, Akademien årligen låter utgifva."!

Umeå Läroverk publicerade åtminstone en senare förteckning över de numismatiska samlingarna varav en är daterad i Umeå 1907. Förteckningar över mynt- och medaljsamlingar vid Sveriges gamla läroverk är ingalunda ovanliga som företeelse. De enskilda förteckningarna är dock alltifrån frekventa till ytterst sällsynta i antikvariatsbokhandeln.

          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98