In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap SNF
fonder

 

C.W. Burmesters medaljfond

Rentiern Carl Wilhelm Burmester (1852-1922), som redan tidigare lämnat bidrag till präglingen av flera av SNF:s medaljer, upprättade 1919 följande donationsbrev:

Till Svenska Numismatiska Föreningen
För hugfästandet av minnet av avlidna svenska personligheter, som på ett förtjänstfullt sätt med kärlek och nit ägnat sig åt Numismatiken, ville undertecknad till Svenska Numismatiska Föreningen överlämna en fond, av vars avkastning, den av kammarherre Lagerberg i detta syfte så lyckat började Svenska Numismatiska Föreningens medaljserie, värdigt kunde fullföljas.

Fonden utgöres av nominellt Kr. 7.560:31/2 procents Konungariket Sveriges Stadshypoteks-kassas obligationer av år 1910.

Dessa obligationer få ej avyttras ej heller kapitalet förminskas, men väl genom uppstående vinster eller gåvor förökas.

           

Föreningen skall åtminstone varannat år prägla en medalj av ovanstående art och skall det vid dessa medaljers försäljning uppstående överskottet användas uteslutande i donationens syfte resp. dess förstoring.

I händelse föreningen ej skulle vilja eller kunna fullfölja ovanstående betingelser skall donationen tillfalla Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien att användas uteslutande i numismatiskt syfte.

Fondens förvaltning är underkastad årlig granskning och godkännande av Föreningen.

Donator förbehåller sig rätten att under sin livstid bestämma över vilken personlighet medaljen skall präglas.Styrelsen beslöt tillstyrka emottagandet av den vackra donationen; med anledning härav hade föreningen kallats till extra årsmöte den 11 februari 1919, varvid donationen tacksamt accepterades.

Med tillstyrkan av Vitterhetsakademien erhöll SNF 1953 permutation av donations-bestämmelsen, varigenom föreningen ej längre är bunden att utge medaljer vartannat år. Anledningen var de ökade präglingskostnaderna, som gjort fondens avkastning otillräcklig för sitt ändamål.

Genom styrelsebeslut 1976 har fonden genom överförande av kapital ökats till 20.000 kr och genom liknande beslut 1990 ökats med 50.000 kr. Den uppgick den 31 december 1997 till 156.550 kr.

Följande medaljer har utgivits med bidrag från Burmesters medaljfond eller (före 1920) av Burmester personligen: Nr 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40 a, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98