In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-11-30

 

De anglo-galliska mynten

Av Lennart Castenhag

De anglo-galliska mynten är benämningen på mynt som engelsmännen producerade i sina besittningar i Frankrike under medeltiden. Mynten präglades efter en särskild myntfot och var inte förfalskningar av franska mynt. De var heller inte gångbara i England.

Inledning

Under andra halvan 1100-talet hade den engelske kungen skaffat sig ett avsevärt jordinnehav i Frankrike. Den engelske kungen var dessutom en betydligt större jordägare i Frankrike än den franska kronan. Fram till mitten av 1400-talet kallade sig de engelska kungarna (och ibland de engelska kungasönerna) för hertigar eller furstar av Akvitanien samt grevar av Poitou. Vissa av dem gick till och med så långt att de kallade sig "kung av Frankrike".

De franska kungarnas främsta strävan var att återerövra de engelska besittningarna. Undan för undan infogades engelskt markinnehav till den franska kronan och år 1558 erövrades det sista engelska fästet, Calais.

Engelsmännen producerade mynt i sina besittningar för lokalt bruk, och de var inte gångbara i Britannien. Dessa mynt har kommit att kallas anglo-galliska mynt, ett numismatiskt uttryck som uppstod på 1700-talet.

Bland de anglo-galliska mynten finns många rariteter och den store auktoriteten på området, Elias, följer nedanstående raritetsskala.
C = Common
S = Scarce
R = Rare
RR = Very Rare
RRR = Extremly Rare
RRRR = A few specimens known

I de fall ett mynt har ett kors på någon av sidorna,
numrerar Elias korsvinklarna på följande sätt.
   

Föreliggande artikel är en introduktion till de anglo-galliska mynten och referenser görs till standardverket på området, dvs till E R Duncan Elias, The Anglo-Gallic Coins, tryckt i London 1984.


♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦

Det var vanligt att den engelske kungen också var hertig av Akvitanien från 1100-talet till början av 1400-talet, men det fanns undantag. De blå pilarna i nedanstående diagram visar hur den engelska kungakronan ärvdes och de gula pilarna visar hur hertigtiteln för Akvitanien ärvdes.


Klicka i diagrammet för att se ett mer informativt släktträd

Släktträd för de engelska kungarna från 1100-talet fram till medeltidens slutHenrik II

Henrik Curtmantle, född 1133, var greve av den franska provinsen Anjou och han var en av de största jordägarna i Frankrike. Henriks far, greve Gottfrid V av Anjou, hade som hjälmprydnad en ginstkvist vilket gav honom tillnamnet Plantagenet (av latinets planta genista). Greve Gottfrid blev anfader för dynastin Plantagenet.

År 1152 gifte sig Henrik Curtmantle med hertiginnan Eleonora av Akvitanien. Han fick därmed kontroll över provinserna Poitou, Akvitanien och Gascogne. Två år senare blev han kung av England som Henrik II vilket innebar att hans stora jordarealer i Frankrike blev engelska besittningar. Normandie hade sedan tidigare blivit engelsk besittning genom att Vilhelm Erövraren blev engelsk kung år 1066. Han var morfars far till Henrik II. Se följande släktträd.

Klicka i diagrammet för mer informationDen franska kronans domäner i Frankrike var tämligen blygsamma på 1100-talet. Nedanstående karta visar den franska kronans domäner och de engelska besittningarna i Frankrike.Huruvida Henrik II lät prägla mynt avsedda att cirkulera i de franska besittningarna råder det delade meningar om. Äldre litteratur gör gällande att sådana mynt har påträffats, men Elias anser att osäkerheten kring dessa mynt är alltför stor.


Richard I Lejonhjärta

Henrik II och Eleanor av Akvitanien fick flera barn, bland annat sonen Richard som så småningom skulle komma att efterträdde sin far som kung Richard I av England.

Richard Lejonhjärta tillbringade sin uppväxttid i Akvitanien. I övre tonåren skaffade han sig en liten arme med vars hjälp han slog ned uppror från adelsmän i Akvitanien. Det var under denna tid han ådrog sig namnet Lejonhjärta.


5 ggr förstoring
 
Denier 1172 − 1189, Richard I Lejonhjärta, Akvitanien
Diam 18,4 mm Vikt 0,975 g Ref : Elias 5
 
Åts: m / RICA / RDVS / +   Richard
 
Frs: + AGVITANIE   Akvitanien
I fältet ett lite kors
Raritetsgrad: R


Myntet är från tiden innan Richard Lejonhjärta blev engelsk kung. Inskriften på åtsidan inleds med ett upp-och-nedvänt omegatecken som ser ut som gement m vilket indikerar att myntet är från periodens senare del. Det finns också liknande mynt med en inskrift på åtsidan som inleds med ett kors och avslutas med ett rättvänt omegatecken. Dessa mynt är från periodens första del.

Richard har inte skrivit ut sin titel på myntet. Detta indikerar att han inte hade någon egentlig makt i provinsen. Det var modern som var Akvitaniens hertiginna.


4,5 ggr förstoring
 
AR Denier, 1189-99, Richard I Lejonhjärta, Poitiers
19,0 mm 1,015 gram Ref: Elias 8
 
Åts: + RICARDVS REX /  kung Richard
I fältet ett litet kors
Frs: • / PIC / TAVIE / NSIS   Poitiers
Raritetsgrad: C

Pictavium var romarnas namn på den galliska by som blev den romerska staden Poitiers. Pictones var romarnas namn på det folk som ursprungligen befolkade provinsen Poitou.

Med REX i åtsidans omskrift kan vi anta att myntet är slaget tidigast år 1189. Richard gav sig ut på korståg 1190, dvs året efter det han blev kung. Han återvände från korståget 1194 och han bosatte sig i Frankrike där han avled 1199.

Om du vill läsa mer om Richard I Lejonhjärta,   klicka här >>


Johan "utan land"

Johan var son till Henrik II och bror till Richard I Lejonhjärta. Johan ärvde kungakronan av sin bror år 1199. Han blev samtidigt hertig av Akvitanien och han gick ur tiden år 1216. Inga anglo-galliska mynt med hans namn är kända.


Henrik III

Henrik III levde under åren 1207-1272, son till Johan och kung av England från år 1216 till död. Henrik III var också hertig av Akvitanien under hela sin tid som kung. Huruvida Henrik III slog anglo-galliska mynt är osäkert. Några mynt med inskriften ENRICVS är kända, men de har med viss tvekan attribuerats till Henrik II. Det är däremot belagt i de skriftliga källorna att guvernören i Akvitanien, Simon de Montfort, slog mynt år 1248 men dessa mynt har inte återfunnits.


Edward I

Edward föddes år 1239 och fick tillnamnet Longshanks. Han var son till och efterträdde Henrik III år 1272 som Edward I. Samma år blev han också hertig av Akvitanien, och han behöll den titeln till år 1307 då han abdikerade. Han avled året efter.


5 ggr förstoring
 
Denier au Leopard 1291 − 1294, Edward I, Bordeaux
Diam 18,4 mm   vikt 0,905 g   Ref: Elias 18
 
Åtsida: + EDWARDVS REX   kung Edward
I fältet, mellan två horisontella linjer, står bokstäverna AGL.
Över denna text är det en leopard och under texten står bokstaven E.
 
Frånsida: + DVX AQIT BVRD[igala]   hertig av Akvitanien och Bordeaux
 
I fältet är det ett kors inom den inre pärlringen.
I första korsvinkeln finns bokstaven E vars betydelse är okänd.
Raritetsgrad C


Den galliska folkstammen Bituriges anlade byn Burdigala. Romarna tog över byn och omvandlade den till en stad med samma namn. Idag heter staden Bordeaux.Om du vill läsa mer om Edward I,   Klicka här >>


Edward II

Edward II föddes år 1284. Han var son till Edward Longshanks och var Englands kung från år 1307 fram till år 1327då han mördades. Det kan inte uteslutas att hans hustru Isabella av Frankrike var delaktig i mordet.

Edward II präglade inte några anglo-galliska mynt. Däremot anses den engelske guvernören i Akvitanien, Roger Mortimer, ha präglat mynt, men de har inte återfunnits.


Edward III

Edward III levde under åren 1312 − 1377. Han var son till Edward II och han var kung av England från år 1327 fram till sin död. Edward III var hertig av Akvitanien 1325 − 1360 och han var furste av Akvitanien från 1360 till 1362 då han överlät furstendömet Akvitanien på sin son Edward den svarte prinsen.

Edward III gav ut anglo-galliska mynt i riklig omfattning. Ingen annan engelsk kung har varit så flitig i det avseendet. Här nöjer vi oss dock med att presentera en Esterlin Guyennois. På engelska skulle man säga Sterling Guyennois. Myntet var avsett för den engelska provinsen Guyennois med Bordeaux som provinshuvudstad.


5 ggr förstoring
 
Esterlin Guyennois, 1361 − 1363, Bordeaux
Diam 18,8 x 19,3 mm   vikt 1,100 g   ref: Elias 84
 
Åts: + EDVVARD REX ANGLIE
Edward kung av England
 
Frs: DNS AQVITANIE
D[omi]N[u]S AQVITANIE
furste av Akvitanien
Raritetsgrad: RR
Myntet är präglat med en skadad åtsidestamp (skadad genom tomslag).


Edward den svarte prinsen

Edward "den svarte prinsen" föddes år 1330 och han gick ur tiden 1376. Han var äldste son till Edward III och han var prins av Wales och furste av Akvitanien 1362-1372. Edward den Svarte Prinsen gick ur tiden året innan sin far.


4,5 ggr förstoring
 
Hardi d´argent 1362-1372, Edward den svarte prinsen, Bordeaux
Diam 19 mm   vikt 1,06 g   ref Elias 202
 
Åts: ED : PO : GN : R / EG : AGLIE B
ED[ward] P[rimo]O G[e]N[itus] REG[is] A[n]GLIE B[urdigala]
Edward den förstfödde av Englands kung.   Bordeaux

 
Frs: + PRN / CPS / AEIT / ANIE
PR[i]NC[e]PS AEITANIE
Furste av Akvitanien
 
Franska liljor i 1:a och 4:e korsvinkeln.
I övriga korsvinklar finns leoparder.
Raritetsgrad: C

Richard II

Richard II föddes i Bordeaux år 1367. Han var son till Edward den Svarte Prinsen. Den tioårige Richard utsågs till tronarvinge trots att han hade äldre farbröder i livet.

Richard II blev Englands kung och furste av Akvitanien år 1377. År 1396 gifte han sig med den sexåriga Isabella av Valois som var dotter till Frankrikes kung Karl VI "den galne". Hon var bara elva år då Richard II avsattes år 1399 av kusinen Henrik Bolinbroke av huset Lancaster som blev Henrik IV av England.


4,5 ggr förstoring
 
Hardi D´argent 1381-1387, Richard II, Bordeaux
Diam 18,7 x 19,9 mm   vikt 0,77 g   ref: Elias 228
 
Åts: RICARD RX AGLE   Richard, kung av England [och]
 
Frs: FRAC / IE DN / S AEI / TANE / FRACIE D[omi]N[u]s AE[G]ITANE
Frankrike [och] furste av Akvitanien

De bägge sidornas omskrifter ska läsas i ett sammanhang. På åtsidan visas bilden av krönt kung med svärd i höger hand. På frånsidan finns ett Long Cross. I första och fjärde korsvinkeln finns krönta leoparder. I andra och tredje korsvinkeln finns franska liljor.   Raritetsgrad: SMyntet har präglats med skadade stampar. Skadan har uppstått genom tomslag (eng. "die clash") vilket innebär att stamparna har slagits samman utan att det har funnits något myntämne på plats. Åtsidestampen tycks i det här fallet ha blivit mer skadad än frånsidestampen. En liten skada på frånsidans stamp kan ses under F i FRAC, och det är åtsidans A i RICARD som avtecknar sig under F.

Om du vill läsa mer om Richard II   klicka här >>


Henrik IV

Henrik IV levde under åren 1367 - 1413 och han var son till Johan av Gent av huset Lancaster. Henrik avsatte sin kusin Richard II år 1399 och var kung av England fram till sin död. Henrik IV var bara hertig av Akvitanien under ett år varefter han överlät hertigtiteln på sin son som sedermera skulle bli kung Henrik V av England.


5 ggr förstoring
 
Hardi D´argent 1399 − 1413, Henrik IV, Bordeaux
Diam c. 19 mm   vikt 1,030 g   ref Elias 233
 
Åts: ERIC R AGLIE
[h]E[n]RIC[us] R[ex] A[n]GLIE
Henrik kung av England [och]
 
Frs: FRA / CIE / DNS / AEI
FRACIE D[omi]N[u]S AE[g]I[tane]
Frankrike [och] furste av Akvitanien
 
I första och fjärde korsvinkeln finns leoparder.
I övriga korsvinklar är det franska liljor.
Raritetsgrad: C


Åtsidans och frånsidans omskrifter ska läsas i ett sammanhang för att innebörden ska bli meningsfull. Det är märkligt att det står ERIC på myntet och det är inte bara på föreliggande exemplar som det står så. Myntet är präglat med skadad åtsidestamp (skadad genom tomslag).
Henrik V

Henrik V (född 1385, död 1422) var son till Henrik IV av huset Lancaster (dynastin Plantagenet). Han var hertig av Akvitanien från år 1400 till sin död och han blev Englands kung år 1413. Henrik V hade ambitionen att även bli Frankrikes kung den dag då den franske kungen Karl den VI (den galne) gick ur tiden, men det blev inte så. Karl den VI och Henrik V dog ungefär samtidigt vilket innebar att Karl VI:s son, Karl VII, tog makten i Frankrike med hjälp av Jeanne d´Arc.


4 ggr förstoring
 
Niquet 1419 − 1422, Henrik V, Rouen
21,2 x 22,6 mm   2,110 g   ref: Elias 260
 
Åts: + H REX ANGL HERES FRANC
Henrik kung av England, arvtagare till Frankrike[s tron]
I fältet visas bilden av en krönt leopard.
Över leoparden är det en fransk lilja.
 
Frs: +SIT NOME[n] D[omi]NI BENEDICTV[m]
Välsignat vare Herrens namn
 
Inom den inre pärlringen finns ett kors
och i varje korsvinkel finns en fransk lilja.
Raritetsgrad: S

Detta är mynt är väldigt mörkt, nästan svart. Man kan fundera över hur mycket silver myntet består av. Elias har med myntet under rubriken "Black coins" vilket syftar på att myntet till övervägande del består av koppar och en liten del silver.Om du vill läsa mer om Henrik V,   klicka här >>


Henrik VI

Henrik VI av England föddes år 1421 och han var son till Henrik V. Han blev Englands kung år 1422 och han hävdade att han var fransk tronföljare i likhet med sin far. Han fick nöja sig med att bli titulärkung av Frankrike eftersom Karl VII blev fransk kung.

Hundraårskriget mellan England och Frankrike hade pågått sedan 1337. Detta krig avslutades år 1453 och i samband därmed gav Henrik upp drömmen om att bli kung av Frankrike.


3 ggr förstoring
 
Grand Blanc aux Écus, 1433 − 1444 Henrik VI, Rouen
Diam 27 mm   vikt 3,17 g   ref: Elias 287a
I bägge sidors omskrifter kl 12 finns bilden av en leopard.
 
Åtsida: FRANCORVM ET ANGLIE REX
Frankrikes och Englands kung
I fältet en fransk och en engelsk vapensköld
över dem finns texten HERICVS
 
Frånsida: SIT NOMEN DNI BENEDICTV
Helgat varde Herrens namn
 
I fältet ett latinskt kors omgivet av en fransk lilja och en leopard.
Under korset finns texten HERICVS.
Under REX finns en kula som möjligen antyder att det är myntmästaren
Etienne Marcel (1433-44) som varit ansvarig för präglingen.
Raritetsgrad: S


Om du vill läsa mer om Henrik VI,   Klicka här >>


Groat från Calais efter engelsk myntfot

Nedanstående mynt är präglat i Calais någon gång under åren 1413 − 1422 för Henrik V, men det är inget anglo-galliskt mynt eftersom det är slaget efter engelsk myntfot. Myntet var således gångbart som betalmedel i Britannien.


3,5 ggr förstoring
 
AR groat 1413 − 1422, Henrik V, Calais
26,4 mm   3,770 g   ref: Boud 1943, PDA 6654 (tavla 155 nr 16), Roberts 8476
 
Åts: + HENRIC DI GRA REX ANGLIE Z FRANCI
Henrik av Guds nåde Englands och Frankrikes kung
Kungens krönta porträtt en face inom ett niopass.
På bägge sidor om kungens porträtt finns en ring.
 
Frs: + POSVI DEVM A-DIVTOR-E MEVM
POSUI DEUM ADIUTORE MEUM
Jag har gjort Gud till min beskyddare
 
VILL / LA / CALI / SIE
VILLA CALISIE
staden Calais
Eftersom myntet inte är ett anglo-galliskt mynt finns det inte med i Elias referensverk. Det märkliga är att myntet finns med i tre viktiga referensverk för franska mynt. James N Roberts har med myntet i sitt verk The Silver Coins of Medieval France, tryckt i New York 1996. E Boudeau har med myntet i sin bok Monnaies Francaises från år 1970. Bägge dessa referenser grundar sig på att Faustin Poey d´Avant hade med myntet i sitt omfattande verk (i 3 volymer) Monnaies Féodales de Frances, tryckt i Paris 1862.
År 1477 hade de engelska besittningarna inskränkt sig till området kring staden Calais, men år 1558 lyckades fransmännen erövra även detta engelska fäste. För den engelska drottningen Elisabeth I var förlusten "en stor olycka".


Foto och grafik av författaren.


Litteratur

E R Duncan Elias. The Anglo-Gallic Coins. London 1984.

E Boudeau. Monnaies Francaises. Maastricht 1970.

Faustin Poey d´Avant. Monnaies Féodales de Frances (3 vol). Paris 1862.

James N Roberts. The Silver Coins of Medieval France. New York 1996.
Dokumenthistorik
2018-11-30   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98