Stadgar för Svenska Numismatiska Föreningen

 
 

 

Stiftad den 21 maj 1873, antagna år 1958 med ändringar år 1973, 1981, 1987 och 2000.

§1 - Föreningens ändamål och verksamhet

a. Svenska Numismatiska Föreningen är ett vetenskapligt samfund, som har till ändamål att stödja och främja den numismatiska forskningen i Sverige, i första hand genom att utgiva eller medverka vid utgivandet av vetenskapliga arbeten i ämnet samt anordna föredrag, utställningar och visningar med numismatisk anknytning. Föreningen får även verka på annat sätt för det numismatiska intressets höjande.

b. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§2 - Medlemmar

a. Ansökan om medlemskap i föreningen ska ställas till föreningens styrelse som äger bevilja eller avslå den.

b. Medlem ska för varje år erlägga en avgift som fastställts av föreningen vid föregående års ordinarie årsmöte. Medlem som inte senast den 31 januari erlagt årsavgift ska anses ha utträtt ur föreningen och utgår ur dess medlemsförteckning.
Medlem har, om han så önskat, fram till den 1 juli 1988 på en gång kunnat erlägga ett belopp motsvarande femton gånger den årsavgift, som vid tillfället är fastställd, och ska därefter som ständig medlem utan ytterligare avgift till föreningen under sin återstående livstid erhålla alla medlemsrättigheter, såvida inte uteslutning under förhållanden omnämnda i punkt d. här nedan äger rum. Juridisk person har ej kunnat bli ständig medlem. Möjligheten att erhålla ständigt medlemskap mot en förhöjd engångsavgift har upphört 1 juli 1988.

c. Föreningens medlemmar ska kostnadsfritt erhålla ett exemplar av de periodiska skrifter som utges av föreningen.

d. Om det kan förväntas att föreningens syfte motverkas eller dess anseende nedsätts genom någon medlems vållande, ska styrelsen skriftligen förelägga medlemmen att inom fjorton dagar inkomma med en förklaring. Uteblir förklaringen eller finner styrelsen den ej tillfredsställande, kan styrelsen, såvida den är enig om detta, förklara medlemmen utesluten ur föreningen. Den uteslutne har rätt att begära, att styrelsens beslut att utesluta honom skall prövas av föreningen vid närmast följande ordinarie årsmöte. Den uteslutne ska i avvaktan på en sådan prövning inte ha några medlemsrättigheter.

§3 - Hedersledamöter och korresponderande ledamöter

a. Till föreningens hedersledamot äger föreningen vid ordinarie årsmöte på förslag av styrelsen kalla person, som gjort sig synnerligen förtjänt om den numismatiska forskningen i Sverige eller på ett utomordentligt värdefullt sätt gagnat föreningen. Hedersledamot erlägger ingen avgift till föreningen men har i övrigt samma skyldigheter och rättigheter som betalande medlem. Antalet hedersledamöter må icke överstiga tio.

b. Till föreningens korresponderande ledamot kan styrelsen kalla person, som genom vetenskapligt författarskap främjat den numismatiska forskningen i Sverige eller som på ett väsentligt sätt gagnat föreningen. Korresponderande ledamot erlägger ingen avgift till föreningen men har i övrigt samma skyldigheter och rättigheter som betalande medlem. Antalet korresponderande ledamöter får inte överstiga tjugofem.

§4 - Årsmöte

Föreningen ska en gång om året sammanträda till ordinarie årsmöte. Dag och plats bestäms av styrelsen. Till årsmöte ska medlemmarna erhålla personlig kallelse. Kallelse ska utsändas minst tio dagar före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp:

1. Fråga huruvida årsmötet är stadgeenligt utlyst,
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet,
3. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll,
4. Uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om fastställande av årsbokslut och styrelsens ansvarsfrihet för det föregående årets förvaltning,
5. Val av så många ordinarie ledamöter av styrelsen, som krävs för att göra den fulltalig,
6. Val av upp till fyra styrelsesuppleanter,
7. Val av två revisorer, av vilka den ene bör var yrkesrevisor,
8. Val av en revisorssuppleant.
9. Val av högst tre ledamöter, varav en sammankallande, till föreningens valberedning.
10. Fastställande av årsavgiften för det närmast följande året,
11. Övriga ärenden, som antingen av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlem skriftligen anmälts hos styrelsen minst fem dagar före årsmötet. Med årsmötets medgivande får också en fråga, som väcks av en närvarande medlem, upptas till överläggning men inte till beslut.

Beslut fattas vid årsmöte med enkel röstmajoritet, dock ej vid frågor om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen. Om dessa finns finns särskilda bestämmelser i §7 och §8 här nedan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av årsmötets ordförande. Om någon närvarande medlem kräver det ska val ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal ska frågan avgöras genom lottning. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Extra årsmöte sammankallas, då styrelsen så finner erforderligt eller då revisorerna, med angivande av skäl, skriftligen hos styrelsen begär det. För extra årsmöte ska i tillämpliga delar gälla vad här ovan sägs om ordinarie årsmöte. Anledningen till extra årsmötes sammankallande ska anges i kallelsen. På extra årsmöte får endast upptas det eller de ärenden som angivits i kallelsen.

§5 - Styrelse

a. Föreningens angelägenheter ska handhas av en styrelse, som ska bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter för dem. De ordinarie ledamöterna ska utses var och en för en för en tid av tre år på sådant sätt, att minst en av dem står i tur att avgå vid varje ordinarie årsmöte. Återval får ske. Om styrelseledamot avgår före mandattidens utgång, ska efterträdare till denne utses av årsmötet för den tid som återstår av mandattiden. Suppleanterna ska utses på en tid av ett år. Återval får ske.
Om suppleanterna är förhindrade att fylla uppkomna vakanser inom styrelsen kan styrelsen med sig adjungera nödvändigt antal personer som styrelseledamöter intill närmast följande ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt inom sig eller bland föreningens övriga medlemmar klubbmästare.
Styrelsen kan anlita nödvändiga medhjälpare för drivande av föreningens verksamhet.

b. Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden, då han finner det erforderligt eller då två ordinarie styrelseledamöter eller föreningens båda revisorer, med angivande av skäl, göra framställning om detta. Till styrelsesammanträde ska också suppleanterna kallas.
Styrelsen är beslutsför, då förutom ordföranden eller vice ordföranden minst tre ordinarie ledamöter och/eller suppleanter är närvarande.
Beslut fattas vid styrelsesammanträde med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

c. Styrelsen bestämmer, hur föreningens medel ska placeras samt vilken eller vilka som har rätt att utkvittera penningar i föreningens namn.

d. Sekreteraren ska föra protokoll vid styrelsens sammanträden, sköta föreningens brevväxling och skriva pressmeddelanden om föreningens verksamhet samt upprätta årsberättelse över styrelsens förvaltning. Sekreteraren ska gemensamt med kassaförvaltaren föra föreningens medlemsförteckning.

e. Kassaförvaltaren ska vara ansvarig för vården av föreningens medel inför styrelsen. Kassaförvaltaren ska ha föreningens räkenskaper för varje kalenderår avslutade den 15 april följande år och utarbeta årsredovisning över föreningens ekonomi.

§6 - Revisorer

Föreningens revisorer ska senast den 15 maj ha fullgjort sitt uppdrag att granska styrelsens förvaltning under det föregående året. Anmärkningar mot denna förvaltning eller mot kassaförvaltarens årsredovisning över föreningens ekonomi ska i rekommenderat brev med posten ha kommit ordföranden tillhanda senast den 20 maj.
Revisorerna kan, då de anser det nödvändigt, efter att ha gjort framställning om det hos ordföranden närvara vid styrelsens behandling av visst ärende, dock utan rätt att delta i beslutet. De kan också, när de önskar, av ordföranden, sekreteraren eller kassaförvaltaren erhålla upplysningar om föreningens ekonomi samt om beslutade förvaltningsåtgärder.
Revisorerna kan, när utomordentliga omständigheter föranleder det, med angivande av skäl begära hos styrelsen, att föreningen ska sammankallas till ett extra årsmöte. Styrelsen ska utlysa ett sådant extra årsmöte inom trettio dagar efter det revisorernas begäran om detta kommit ordföranden tillhanda i ett rekommenderat brev med posten.

§7 - Ändring av stadgarna

Förslag om ändring av dessa stadgar må väckas av styrelsen eller av minst tio medlemmar, vilka skriftligen i rekommenderat brev inkomma med motiverat konkret förslag härom till styrelsen. Dylikt förslag skall först behandlas av styrelsen, som däröver angiver utlåtande till årsmötet. Förslaget måste vara inlämnat minst 20 dagar före årsmötet för att där kunna upptagas till behandling.
Beslut om ändring av stadgarna måste för att vinna giltighet fattas med minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmars röster vid två på varandra med minst fyra månaders mellantid följande årsmöten, av vilka det ena måste vara ett ordinarie årsmöte. I kallelserna till dess årsmöten skall särskilt angivas att förslag om ändring av stadgarna skall förekomma till behandling, ävensom huvudsakliga innebörden i förslaget och motiveringen därtill.

§8 - Upplösning av föreningen

Förslag om upplösning av föreningen får väckas av styrelsen eller minst tio medlemmar, vilka till styrelsen skriftligen i rekommenderat brev inkommit med ett motiverat konkret förslag om detta. Ett sådant förslag ska först behandlas av styrelsen, som avger ett yttrande över det till årsmötet. Förslaget måste vara inlämnat minst 20 dagar före årsmötet för kunna tas upp till behandling där.
För att bli giltigt måste ett beslut om upplösning av föreningen fattas med minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmars röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. I kallelserna till dessa årsmöten skall särskilt anges, att förslag om upplösning av föreningen ska behandlas samt den huvudsakliga innebörden i motiveringen till detta.
Om föreningen upplöses, får inte förekomma återbetalning till medlemmarna av till föreningen inbetalade avgifter. Samma gäller utdelning, i vilken form det må, till medlemmarna av föreningens tillgångar. Sedan föreningens samtliga skulder blivit betalade, ska dess behållna tillgångar överlämnas till Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien att av denna disponeras för främjande av den numismatiska forskningen i Sverige. Om föreningen upplöses, behandlas av föreningen emottagna donationer på det sätt som finns föreskrivet i berört donationsbrev.

 

 
  Senast uppdaterad 2013-06-24.
1996-2013, Svenska Numismatiska Föreningen
Creative Commons License
Denna webbplats är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens.