In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap belöningar
stipendier

 

SNF:s Gustav VI Adolf-medalj för framstående numismatisk forskningStadgar

Till sitt hundraårsjubileum 1973 har Svenska Numismatiska Föreningen instiftat en belöningsmedalj (se nr 51 i beskrivningen ovan). H.M. Konungens medgivande har lämnats (skrivelse från Riksmarskalksämbetet den 10 april och 22 maj 1973) och stadgarna antogs vid extra årsmöte den 12 april samma år. Dessa har följande, likaså av Konungen godkända lydelse:

§1

Medaljen är instiftad till Föreningens 100-årsjubileum 1973 och bär på åtsidan bilden av Föreningens Höge Beskyddare, Hans Majestät Konung Gustaf VI Adolf, till ständig erinran om Hans Majestäts vidsträckta humanistiska intressen, även innefattande numismatiken, och om att den instiftats under Hans regering och med Hans gillande.

§2

Medaljen, som är utförd av Kerstin Kjellberg-Jacobsson, skall endast präglas i guld (sedan 1981: förgyllt silver) med 50 mm diameter (15:e storleken).

§3

Medaljen utdelas av Föreningens styrelse en gång om året, om skäl därtill föreligger. Styrelsen har att, innan definitivt ställningstagande till föreslagen priskandidat tages, inhämta utlåtande från chefen för Kungl. Myntkabinettet samt från en eller flera akademiska lärare i numismatiken närstående vetenskaper: Nordisk och jämförande fornkunskap, medeltidsarkeologi, historia eller konstvetenskap.

§4

Om synnerliga skäl föreligger, kan ytterligare en medaljbelöning förlänas under samma år.

§5

Medaljen tilldelas svensk medborgare, som gjort framstående forskningsinsatser inom numismatiken, eller utländsk medborgare, som på liknande sätt utmärkt sig inom i första hand nordisk, helst svensk numismatik.

§6

Om ej annat bestämmes, utdelas medaljen vid Föreningens årsmöte.

§7

Dessa stadgar, som gillats av Hans Majestät Konungen, har antagits av Svenska Numismatiska Föreningen vid extra årsmöte den 12 april 1973.

Medaljen har tilldelats

1973 F.d. riksantikvarien fil.dr
F.d. överinspektören fil.dr h.c.
  Bengt Thordeman
Georg Galster,
Danmark
1974 F.d. förste antikvarien fil. dr h.c. Nils Ludvig Rasmusson (posthumt)
1975 F.d. bankokommissarien fil.dr Torgny Lindgren
1976 F.d. antikvarien fil.lic Ulla S. Linder Welin
1977 Museidirektören docent Brita Malmer
1981 Overretssagforer Holger Hede, Danmark
1983 Museidirektören fil.dr h.c. Ulla Westermark
1987 Professor dr phil. Kolbjørn Skaare, Norge
1998 F.d. museidirektören Lars O. Lagerqvist
Overinspektøren
Jørgen Steen Jensen, Danmark
2010 Professor Kenneth Jonsson
2023 Professor Jens Christian Moesgaard


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98