In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap SNF
fonder

 

C.W. Burmesters förlagsfond

År 1920 erhöll SNF följande donationsbrev från rentiern Carl Wilhelm Burmester (1852-1922):

Till Svenska Numismatiska Föreningen. Med bekymmer har undertecknad märkt de ekonomiska svårigheter, som Svenska Numismatiska Föreningen i dessa tryckta tider är underkastad, men vilka dock vid återgången till normalare förhållanden till väsentlig del torde bortfalla.

För att föreningen likväl må även under nuvarande svåra förhållanden kunna fullgöra sin verksamhet vill undertecknad till Föreningen överlämna tjugotusen (20.000:-) kr i Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 6 % obligationer av år 1920 att förvaltas under namn av C.W Burmesters förlagsfond och under följande betingelser:

Fondens kapital får under inga omständigheter minskas. Fondens förvaltning är underkastad årlig granskning av Föreningen. Fondens avkastning skall i främsta rummet användas till hjälp vid utgivandet av Föreningens numismatiska meddelanden och får icke användas till avlöningar åt styrelsen ej heller till nöjen.

           

Skulle Svenska Numismatiska Föreningen av något skäl upplösas eller icke kunna eller vilja fullgöra ovanstående betingelser skall donationen tillfalla Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien och få räntorna i sådan händelse användas uteslutande i numismatiskt syfte, men kapitalet ej angripas.

Fondens medel eller tillhörigheter få icke förskingras, belånas eller pantförskrivas. Handlingar av detta slag böra beivras, vartill även donators arvingar äro berättigade. Denna donation upphäver och ersätter den av mig genom gåvobrev av den 26 sistlidne april till Föreningen under namn av Svenska Numismatiska Föreningens bostadsfond gjorda donationen å samma belopp.

Stockholm den 20 maj 1920 C.W. BurmesterI enlighet med av föreningen vid dess årsmöte den 26 april 1920 åt dess styrelse lämnat uppdrag och med stöd av styrelsens beslut vid sammanträde den 11 maj 1920, förklarade sig Svenska Numismatiska Föreningen med tacksamhet mottaga ovan omförmälda donation och utfäste sig att förvalta densamma under namn av C.W Burmesters förlagsfond och att noggrannt fullgöra samtliga vid donationen fästade villkor, sådana de i förestående donationsbrev angivas.

Fonden har under de gångna åren lämnat bidrag till tryckning av Numismatiska Meddelanden, Smärre Skrifter och i några fall även till Nordisk Numismatisk Årsskrift. Kapitalet har enligt styrelsebeslut 1976 ökats till 65.000 kr och uppgick den 31 december 1997 till 283.504 kr          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98