In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2020-02-06

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags Myntkabinettav Carl Sahlin, 1895.


Sahlins bok om Bergslagets Myntkabinett är självskriven i varje kopparsamlares referens-bibliotek. Sahlin belyser inte bara mynten i Bergslagets myntkabinett, han ger också en inblick i den svenska kopparmyntningens historia. Boken är av den anledningen ett komplement till vad Stiernstedt har skrivit i ämnet.

Sahlin ger oss även en inblick i verksamheterna vid kopparmyntverken i Säter, Nyköping, Arboga och Avesta. Han presenterar också exempel på mynt från dessa myntverk.

Avslutningsvis belyser Sahlin polletter av olika slag och avslutar med tändstickspolletter.

Då tändstickor med sats af svafvel eller fosfor först kommo i bruk (på 1820- och 30-talen), voro dessa små bekvämliga tingestar icke blott ansedda som en dyrbar lyxartikel, utan äfven högeligen fruktade för den fara, de ansågos medföra. I sistnämnda hänseende kan man sannolikt utan öfverdrift parallelisera dem med dynamit nu för tiden. Det var därför intet under, att tändstickor hos Bergslaget i början utlämnades endast mot af vederbörande tjänstemän för hvarje gång meddeladt tillstånd. Det synbara beviset på dylikt tillstånd utgjordes af polletter, tryckta, på papper och lydande å 4 eller 8 "Stick-kuddar", en benämning, som man ännu idag får höra användas af Bergslagsarbetarne i Falun. Polletterna äro därjemte försedda med namnunderskrift.

Carl Sahlin (1861-1943) var en av "Bergslagets" mer betydande högre tjänstemän. Han var också betydelsefull för svensk industri i allmänhet fram till mitten av 1930-talet.


          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98