In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2013-12-20

 

Mynt och medaljer slagna för främmande makter i anledning av krig mot Sverige, av C. A. Ossbahr. Uppsala 1927.

av  J O Björk

Två år efter Carl Anton Ossbahrs (1859 &arig; 1925) död utgavs detta viktiga referensverk över "fientliga" medaljer av KVHAA:s förlag. Föregångare var 1700-talsnumismatikern C. R. Berch (1706 &arig; 1777) i sin Beskrifning öfwer Swenska Mynt och kungl. Skåde-Penningar, Uppsala 1773. Detta ämne inom numismatiken var ingalunda okontroversiellt i gångna tider. Sålunda skriver B. E. Hildebrand (1806 &arig; 1884) i förordet till sitt corpus Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar . . ., Stockholm 1874, att; "För ingen del har jag kunnat förmå mig att, efter Berchs föredöme, upptaga fiendtliga minnes- och smädespenningar, slagna i anledning af våra i krig lidna motgångar. Må hvem som vill vanpryda sin svenska samling med dessa icke sällan om råhet och hätskhet vitnande arbeten. I de samlingar jag vårdar [Hildebrand var bl.a. riksantikvarie och föreståndare för Kungl. Myntkabinettet, förf. kommentar] hafva alla dylika blifvit utgallrade . . ." Hildebrands hänsynstagande till de nationalistiska strömningarna i den tidens Sverige samt hans starka ställning i Vitterhetsakademien och bland dess ledamöter medförde alltså att C. A. Ossbahr han lämna jordelivet innan hans viktiga verk såg dagens ljus.

Bland verkets förtjänstern må också nämnas kapitlet med annars svårtillgänglig fakta om utländska mynt- och medaljgravörer samt myntmästare. Mycket läsvärt är också medaljernas historiska bakgrund. Man behöver inte samla medaljer för att uppskatta detta 268 sidor väl illustrerade referensverk av C. A. Ossbahr.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Omslaget till Mynt och medaljer slagna för främmande makter i anledning av krig mot Sverige, av C. A. Ossbahr. Uppsala 1927.            
Utdrag ur den historiska bakgrunden till medaljen över Kalmar stads erövring av danskarna år 1611.            
Medalj över Kalmar stads erövring den 27 maj 1611 och slottets kapitulation den 3 augusti samma år. Åtsidan med danske kungen Kristian IV bild och namn.                      Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98