In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2014-11-20

 

Gustav Vasas mynt, av T G Appelgren.
Stockholm 1933

av Lennart Castenhag

Thore Gustav Appelgren fick i uppdrag att skapa en förteckning över Antells storslagna myntsamling vid förrförra sekelskiftet. Förteckningen kom att omfatta tre band. Bandet om medeltidsmynt utkom 1908. Bandet om Gustav Vasa, Erik XI samt hertigarna Johan och Karl utkom 1906. De övriga mynten fram till och med Gustav II Adolf samlades i ett band som utkom 1936.

Appelgren hade, då han fick uppdraget, just avslutat arbetet med att förteckna Gustav Vasas mynt i Numismatiska Meddelanden XVI, 1905. I Antellförteckningen lade han in en tabell för översättning mellan Antell-nr och NM-nr. Av den tabellen framgår att Antellsamlingen innehåller några objekt som Appelgren inte kände till då han gjorde den generella förteckningen. Möjligen kan detta vara bakgrunden till att Appelgren för en tredje gång gav sig i kast med att beskriva Gustav Vasas mynt. Denna tredje vasamyntstudie fick namnet Gustav Vasas mynt och den kom ut 1933.

Så här skrev Appelgren i förordet:

När författaren [...] nu ånyo vågat sig på detta ämne, som han för ett 30-tal år sedan behandlade på ett sätt, som enligt nutida uppfattning lämnar åtskilligt övrigt att önska, och nu framlägger en ny beskrivning över Gustav I:s mynt, har han därmed gjort ett försök att i sin ringa mån bidraga till förverkligandet av Axel Wahlstedts idé om en myntbeskrivning sådan den efter nu på många håll rådande uppfattning bör vara. Den år 1905 utkomna beskrivningen över nämnda mynt upptager 1.725 nummer, fördelade på 80 typer, den föreliggande nya beskrivningen däremot endast ca 1.100 nummer, men dessa äro fördelade på 159 typer och 10 hybrider. Detta omvända förhållande mellan den gamla och den nya beskrivningens antal mynt och mynttyper ger en föreställning om det nya sätt, varpå materialet nu behandlats ......Boken är på 156 sidor och därutöver finns tabellbilagor över Gustav Vasas mynt, ordnade kronologiskt. Boken avslutas med 32 planscher som visar mynten i bild.


Titelsidan
 
En av bokens planscher


Tillägg

Den beskrivning av Gustav Vasas mynt som här refereras gav upphov till en hätsk debatt under märkliga former, den så kallade tabellstriden. Appelgren tog så hårt vid sig att han sade upp sig från sin tjänst vid Kungliga Myntkabinettet 1933 och återgick till sin mynthandel. Tre år senare gav han ut ett litet häfte med namnet Gustav Vasas mynt och tabellstriden.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98