In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2016-10-19

 

Wiener Pfennig - litet mynt från mäktigt land

Av Lennart Castenhag


Österrike kom att hamna i den europeiska storpolitiken i slutet av medeltiden, men spåren av händelserna från forntiden och antiken fanns fortfarande kvar. Här görs ett försök att ge en bild av de omständigheter som formade landet.Den tidiga förhistorien − Hallstattkulturen

Omkring år 800 f.v.t. valde ett indoeuropeiskt folk att bli bergsinvånare för att bland annat delta i arbetet med att utvinna salt. Gruvbrytningen hade då pågått i åtskilliga hundra år i det bergsmassiv som vi idag kallar Alperna. Bergsaltet var en exklusiv vara och den exporterades över stora delar av den europeiska kontinenten.

Interiör från gruvan i Hallstatt. Gruvan är nu öppnad som besöksgruva för turister.
Foto Österrikiska Turistbyrån

Arkeologiska utgrävningar i byn Hallstatt har gett oss värdefull kunskap om dessa indoeuropéer. Grekerna kallade dem kelter och romarna kallade dem galler. Ättlingar till denna människogrupp spred sig över större delen av Europa och spåren efter dem hittar vi på Brittiska öarna, på Iberiska halvön och på Balkan. En vild gissning är att "utvandringen" kom igång genom att några av dem följde med handelskaravanerna som levererade salt.

Hallstatt och det avsevärt yngre Noricum. Den nutida österrikiska riksgränsen har lagts in som referens.
Noricum − arvet från antiken

Keltiska och illyriska stammar slog sig samman omkring år 300 f.v.t. och de etablerade kungariket Noricum omkring år 100 f.v.t. Detta rikes utbredning motsvarade i stort sett dagens Österrike. Ibland finner vi uppgiften om att Noricum skulle ha haft en huvudstad som hette Noreia men någon sådan stad har arkeologerna inte lyckats lokalisera. Under Roms expansion blev Noricum en romersk provins strax före vår tidräknings början.


förstoring 3 ggr

Keltisk tetradrakm från östra Noricum, 200-100 f.v.t.
Vikt 10,885 g   Storlek 23,8 x 20,8 mm.   Referens Allen nr 56.


I grannprovinsen Pannonia Superior anlade romarna provinshuvudstaden Carnuntum men staden ödelades av en jordbävning. Ruinerna efter Carnuntum kan idag beskådas ca 40 km öster om Wien. Romarna anlade även militärbasen Vindobona [1] och den utvecklades till vad som senare skulle bli staden Wien.

Vindobona, ca år 250 e.v.t. Källa Wikipedia.Där vi idag har Wiens stadskärna låg en gång den romerska befästningen Vindobona.
Konturen av Vindobona har här ritats in på en modern karta.
Tidig medeltid

På 500-talet, då Roms makt hade försvagats, uppstod furstendömet Karantanien som upptog en stor del av dagens Österrike. Under Karl den stores ledning i slutet av 700-talet blev Karantanien en del av Frankerriket som en buffertzon (ett markfurstendöme) till skydd för de vilda folken i öster.

Frankerriket under Karl den store, i slutet av 700-talet.
Högmedeltiden

I Friesach upptäcktes silverfyndigheter som ärkebiskoparna i Salzburg lade beslag på. Av silvret från Friesach slog ärkebiskoparna mynt från år 1130 och framåt. Denna hantering blev en god inkomstkälla för dem.

Tysk-romerska riket i mitten av 1100-talet

Mynt från Friesach är ett samlarområde men mynten har inte den bästa präglingskvalitet vilket gör att det ibland kan vara besvärligt att attribuera dem till rätt ärkebiskop.


förstoring 4 ggr

Friesach Pfennig, 1147-1164, ärkebiskop Eberhard I
Myntet är 18 mm och väger 1,14 gram.
På åtsidan ser vi två personer under en sexuddig stjärna.
På frånsidan skymtar en mansperson i helfigur.

förstoring 4 ggr

Friesach Pfennig, 1200-1246. ärkebiskop Eberhard II
Myntet är 15-16 mm och väger 0,795 gram.
På åtsidan ser vi en riddare i rustning och med svärd.
På frånsidan är det ett kors inom den inre pärlringen.
Bägge sidor har en förvirrad omskrift.
Oroligheter i Bayern och Österrikes födelse

Henrik II Jasomirgott av ätten Babenberg blev hertig av Bayern år 1141, men han blev avsatt av den tyske kejsaren Fredrik Barbarossa år 1156 på grund av att han inte kunde hantera de oroligheter som hade blossat upp i Bayern. Som kompensation fick Henrik Jasomirgott furstendömet Ostmark, som upphöjdes till självständigt hertigdöme under namnet Österrike[2]. Henrik Jasomirgott etablerade sitt residens i Wien.

Henrik avled 1177 och efterträddes av Leopold V av Österrike som har gjort sig känd för att ha fängslad Richard Lejonhjärta och utkrävt en lösensumma av 150.000 mark (2-3 gånger Englands årliga intäkter) för att släppa honom fri [3].

År 1278 tog habsburgarna makten i Österrike och de skulle komma att behålla den ända till år 1918.Senmedeltiden

År 1404 blev habsburgaren Albrecht V hertig av Österrike. Han var även kung av Ungern, Kroatien och Böhmen. Från år 1438 till sin död 1439 var han dessutom kung av Tysk-romerska riket som Albert II.


förstoring 6 ggr

Wiener Pfennig, 1411-1439, hertig Albrecht V av Österrike
Myntet är enkelsidigt med storleken 14 mm och vikten 0,59 gram.
Vi ser en sköld i centrum av ett trepass.
Skölden omges av tecknen AL − B − t(us).präglingen förtydligad
Foto och grafik av författaren där ej annat anges.


Fotnoter

[1] Vindobona kommer av det keltiska ordet vindo som betyder vit och bona som betyder bas. Vindobona skulle därmed kunna översättas med Den vita basen eller Det vita fästet.

[2] Österrike anses komma av Ostarrichi som var ett begränsat område på ömse sidor om Donau. Wien låg i detta områdes östra kant.

[3] Rickard Lejonhjärta, Filip II av Frankrike och Leopold V av Österrike deltog gemensamt i det tredje korståget mot Det Heliga Landet. Under stridigheterna mot muslimerna kom Richard i gräl med Leopold V. När sen Richard skulle avsegla hem till England råkade han ut för dåligt väder och tvingades söka nödhamn på Corfu. Han tog sig landvägen upp genom Centraleuropa. Nära Wien tillfångatogs han av Leopold V som inte hade glömt den oförrätt han hade blivit utsatt för under korståget. Richard fördes till den tysk-romerske kejsaren Henrik VI som satte honom i fängelse samt utkrävde den enorma lösensumman 150.000 mark för att släppa honom fri.
Om du vill läsa mer om denna händelse, se << här >>

Referens

D F Allen, The Coins of the Ancient Celts. Edinburgh 1980.
Dokumenthistorik
2016-10-19   Inskriptionen på Wiener Pfennig förtydligad
2016-10-13   Kompletterat med keltisk tetradrakm från östra Noricum.
2016-09-23   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98