In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap medlemskap

2015-11-23

 

Rabatt på Misab-kataloger 2016

Föreningens helägda auktionsbolag, Myntauktioner i Sverige AB (MISAB) har till syfte att generera ett ekonomiskt överskott till SNF. MISAB går som bekant bra och 2015 levererade MISAB en aktieutdelning till ägaren SNF på 200 000 kronor.

Enligt stadgarna är Svenska Numismatiska Föreningen ett vetenskapligt samfund, som har till ändamål att stödja och främja den numismatiska forskningen i Sverige, i första hand genom att utgiva eller medverka vid utgivandet av vetenskapliga arbeten i ämnet samt anordna föredrag, utställningar och visningar med numismatisk anknytning. Föreningen får även verka på annat sätt för det numismatiska intressets höjande.

Erfarenheten visar att auktioner och dokumentation kring auktioner i form av auktionskataloger är viktigt för att öka intresset för mynt och numismatik inte minst bland samlare. Styrelsen för SNF har därför beslutat att för 2015 års aktieutdelning subventionera medlemmars köp av MISAB-kataloger. Medlemmar i föreningen kommer att erhålla en rabatt på 250 kronor vid tecknandet av ett helårsabonnemang av MISAB-kataloger 2016!

(MISAB kommer i samband med att auktionskatalogerna utannonseras återkomma till, hur du som medlem ska agera för att få ta del av subventionen.)

Om du inte redan är medlem i föreningen är det alltså nu hög tid att ansöka om medlemskap. Som medlem får du utöver rabatt på MISAB-kataloger 2016 bland annat.

  • Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT) som utkommer med åtta nummer per år

  • Gratis radannons i SNT (max tre rader)

  • Rabatt på prenumeration av Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM)

  • Rabatt på litteratur som föreningen ger ut

  • Rätt att besöka föreningskvällarna som anordnas i Stockholm 6-8 gånger per år

  • Rätt att bjuda på föreningens auktioner.

  • Rätt att bjuda på auktioner anordnade av föreningar anslutna till
     Nordisk Numismatisk Union.

                                                Ingemar Svenson, sekreterare SNF

          Senast uppdaterad 2018-06-20           Copyright © 1996-2018           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98